Privacy verklaring

Privacyverklaring
HomeMade Workshops, gevestigd aan Pastoor Albertsstraat 20, 6155 LW te Puth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.homemadeworkshops.nl
Pastoor Albertsstraat 20
6155 LW Puth
046 4435109

Vroemen-Thewessen is de Functionaris Gegevensbescherming van HomeMade Workshops, zij is te bereiken via info@homemadeworkshops.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HomeMade Workshops verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (incidenteel)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (incidenteel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HomeMade Workshops verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het correct inplannen en communiceren van de geboekte workshop(s)
  • Het versturen van een bevestiging van de geboekte workshop(s)
  • Het versturen van een herinnering van de ingeplande workshop(s)
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te informeren over eventuele wijzigingen van onze workshop(s)

Onze website verzamelt geen enkele informatie over websitebezoekers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HomeMade Workshops bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor onze workshop deelname:
Hiervoor bewaren wij je persoonsgegevens.
Bewaartermijn: 4 kalenderjaren.
Reden: Administratie/belasting.

Delen van persoonsgegevens met derden
HomeMade Workshops verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
HomeMade Workshops gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HomeMade Workshops.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@homemadeworkshops.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HomeMade Workshops wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HomeMade Workshops neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@homemadeworkshops.nl.